Kayseri Boşanma Avukatı

0
12

Kayseri Boşanma Avukatı, Hukuk Genel Kurulundaki görüşme sırasında işin esasına geçilmeden önce karar düzeltme istemi hakkında yerel mahkemece karar verilmiş olması nedeniyle, 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na (HMK) eklenen “Geçici Madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 442. vd. maddeleri uyarınca karar düzeltme isteminin incelenebilmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesinin gerekip Kayseri Boşanma Avukatı gerekmediği hususu ön sorun olarak ele alınmıştır.

Hemen belirtmek gerekir ki karar düzeltme, hukukumuzda istinaf yolunun bulunmadığı dönemde kabul edilmiş bulunan bir kanun yoludur. 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a paralel olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda karar düzeltme ile ilgili hükümlere (HUMK m.440-444) yer verilmemiştir. Ancak 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesinde bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine Kayseri Boşanma Avukatı kadar.

Kayseri Boşanma Avukatı

Kayseri Boşanma Avukatı HUMK’nın temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı düzenlemesi bulunduğu için temyize ilişkin hükümleri (m.427-444) ile karar düzeltmeye ilişkin hükümleri (m.440-442) uygulanmaya devam edilecektir.Karar düzeltme Yargıtay’ın temyiz incelemesi sonucunda vermiş olduğu kararlarına karşı tanınmış olağan bir kanun yoludur.

Kanun yolu denince kural olarak, temyiz yolunda olduğu gibi bir kararın üst mahkeme tarafından incelenmesi anlaşılır. Oysa karar düzeltme yolunda karar düzeltme talebi, bu kararı vermiş olan Yargıtay dairesinde incelenip karara bağlanır. Kayseri Boşanma Avukatı Bu nedenle karar düzeltme yolu, Yargıtay’ın temyiz incelemesi sırasında yapmış olduğu hatalardan dönmesini sağlayan, temyiz yolunun devamı niteliğinde kendine özgü bir kanun yoludur.Bir hükme karşı süresi içinde temyiz yoluna başvurulmamış ve bu nedenle karar kesinleşmiş ise artık o karara karşı karar düzeltme yoluna da başvurulamaz.

Kayseri Hukuk Bürosu

Kayseri Boşanma Avukatı Karar düzeltme, ancak temyiz yoluna gidildikten sonra. Başvurulabilecek bir kanun yolu olduğundan, temyiz yolunun devamı niteliğindedir. Yargıtay hukuk dairesine karar düzeltme incelemesi için gelen dosyalar ilk önce, karar düzeltm. Talebinin süresi içinde olup olmadığı, Yargıtay kararının düzeltilmesi istenebilecek. Kararlardan olup olmadığı ve diğer usul eksiklikleri yönlerinden (ön) incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme yetkisi, her halde Yargıtay’a (kararına karşı karar. Düzeltme yoluna başvurulan Hukuk Dairesine) aittir. omut olayda, davacıya ait iken DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan.

Kayseri Avukat

Daha sonra da davalı Hazine adına tescil edilen taşınmaz, Kamulaştırma Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca kamulaştırma amacına uygun olarak kullanılmaması nedeniyle açılan. Dava sonucunda geri alınmış, eldeki davada da ürün kaybından kaynaklanan tazminatın. Tahsili istenmiştir Mahkemece davanın kısmen kabulüne Kayseri Boşanma Avukatı ilişkin. Olarak verilen kararın Özel Dairece bozulması üzerine davacı vekili 12.07.2013 tarihinde. Karar düzeltme isteminde bulunmuş ise de 08.10.2013 tarihli dilekçesi ile bu isteminden vazgeçmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here